ПЛАН РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ У ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” НА 2021 РІК

 

 

                                                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                              ДИРЕКТОР ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ

                                                                                                                                              ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

                                                                                                                                                          ГРАЧУК Ю.Д

                                                                                                                                              “04“ СІЧНЯ 2021 РОКУ  №19

 

 

                                                                                   ПЛАН РОБОТИ

                                               УПОВНОВАЖЕНОГО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ

                                               КОРУПЦІЇ У ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

                                                                                   НА 2021 РІК

 

№ п/п

ЗМІСТ  ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

СПОСІБ КОНТРОЛЮ, ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

1

2

3

4

5

6

                   1.ПІДГОТОВКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ ЗАХОДІВ ЩОДО     КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ ТА ПРАВОПОПОРУШЕННЯМ ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ

1,1

ПІДГОТОВКА ЗВІТНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРО ВИКОНАННЯ “АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” НА 2021 РІК”

ДО 25.12.2021 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ВИКОНАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

1,2

КОНТРОЛЬ ТА КООРДИНАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНИХ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ  ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ, НАПРАВЛЕННЯ ОГЛЯДОВИХ ЛИСТІВ ТА МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, МОНІТОРИНГ НЕГАТИВНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ У ЗМІ, ІНТЕРНЕТ ПРОСТОРІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХ ПЕРЕВІРОК ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВЖИТИХ ЗАХОДІВ АБО СПРОСТУВАННЯ

ПОСТІЙЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ ТА НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1,3

ІНФОРМУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВИЯВЛЕНІ ФАКТИ ПРО ВЧИНЕННЯ  КОРУПЦІЙНИХ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ЛІСГОСПУ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО РЕАГУВАННЯ НА ВИЯВЛЕНЯ ФАКТИ КОРУПЦІЇ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ЛІСГОСПУ

 

1,4

ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІВНИКІВ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ПРИТЯГНУТИХ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ВИКОНАННЯ НОРМАТИВНО- ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

1,5

РОЗГЛЯД В МЕЖАХ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ПРИЧЕТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ДО КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

                   2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА,        ПІДГОТОВКА ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

2,1

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА УСУНЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ, ВИЗНАЧЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДПРИЄМСТВА, УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВВЗАЄМОДІЇ І КООРДИНА- ЦІЇ МІЖ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

МІНІМІЗАЦІЯ КОРУП- ЦІЙНИХ РИЗИКІВ, УНЕ- МОЖЛИВЛЕННЯ ВЧИ- НЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

2,2

УЧАСТЬ У РОБОТІ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КО- МІСІЇ ,ІНФОРМУВАННЯ КЕРІВНИКА  ПІДПРИЄМСТВА У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МОЖУТЬ СВІДЧИТИ ПРО ВЧИНАННЯ КОРУПЦІЙНИХ АБО ПОВ'ЯЗАНИХ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПО- РУШЕНЬ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ЛІСГОСПУ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ З МЕТОЮ НЕДОПУЩЕННЯ ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙЙНИХ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ З КЛРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕНЬ

 

2,3

ЗА ДОРУЧЕННЯМ КЕРІВНИЦТВА ЛІСГОСПУ РОЗГЛЯД ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН, ЮРИДИЧ- НИХ ОСІБ, ДЕПУТАТСЬКИХ ЗАПИТІВ ТА ЗВЕРНЕНЬ З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НАДАННЯ ПРАВОВИХ РОЗ'ЯСНЕНЬ З ЦИХ ПИТАНЬ В МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

В РАЗІ НАДХОДЖЕННЯ ТАКИХ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ ТА НАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

2,4

ПРОВОДИТИ РОЗ'ЯСНЮВАЛЬНУ РОБОТУ СЕРЕД ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ  КОРУПЦІЇ”, АНТИКОРУП- ЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ОБІЗНАННОСТІ З ПИТАНЬ АНТИКОРУП- ЦІЙНОГО ЗАКОНО- ДАВСТВА

 

2,5

ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В ЩОМІСЯЧНИХ ТЕХРАДАХ, ПРОВОДИТИ НАВЧАННЯ. ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ З ПИТАНЬ ДОТРИ- МАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНО- ДАВСТВА

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ОБІЗНАННОСТІ З ПИТАНЬ АНТИКОРУП- ЦІЙНОГО ЗАКОНО- ДАВСТВА

 

2,6

СПІЛЬНО З ВІДДІЛОМ РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ПРОВОДИТИ ПЕРЕВІРКУ ПОДАНИХ КАНДИДАТОМ  ЗА ЗАНЯТТЯ ПОСАДИ НА ВИКОНАННЯ ФУКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ- ВАННЯ МЕТОЮ ЇХ ОБЛІКУ ЗГІДНО ЧАСТИНИ ДРУГОЇ, ПУНКТУ 3 “ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ФАКТУ ПОДАННЯ СУБ'ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ В ПРАВОХОРОННІ ОРГАНИ ПРО ВИПАДКИ НЕПОДАННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНОГО ПОДАННЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

В ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ТА ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ОСОБИ НА ПОСАДУ, ДО 31.12.2022 РОКУ

ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ КАДРІВ, УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НЕУПЕРЕДЖЕНИЙ ТА ПРОЗОРИЙ ДОБІР ПЕРСОНАЛУ НА ВАКАНТНІ ПОСАДИ, СВОЄЧАСНЕ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ

 

        

                   3. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ВИЯВЛЕННЯ КОФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, СПРИЯННЯ ЙОГО    ВРЕГУЛЮВАННЮ

3,1

ПІДГОТОВКА ТА ДОВЕДЕННЯ ДО ВІДОМА ВСІХ ПРАЦІВНИКІВ  ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ЩОДО ВИМОГ ЗАБОРОН, ОБМЕЖЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВСТАНОВЛЕНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ОБІЗНАННОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

 

3,2

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ВИЯВЛЕННЯ КОФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПРАЦІВНИКАМИ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ОБОВ'ЯЗКІВ ТА СПРИЯННЯ ЙОГО УСУНЕННЯ, КОНТРОЛЬ ЗА СВОЄЧАСНИМ ВРЕГУЛЮВАННЯМ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НЕДОПУЩЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

3,3

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА РЕАГУВАННЯМ КЕРІВНИКІВ НА ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ, НА ОСНОВІ РЕЗУЛЬТАТІВ АНАЛІЗУ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ. ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСІБ ВИННИХ У ЙОГО ПОРУШЕННІ, А ТАКОЖ ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ РІШЕННЯМИ ПРИЙНЯТИМИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

КЕРІВНИК ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВ-СЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” 

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НЕДОПУЩЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

 

3,4

ВІДПОВІДНО ДО СТ.СТ. 23,24,28 ЗАКОНУ СЕРЕД ПОСАДОВЦІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРОВОДИТИ РОЗ'ЯСНЮВАЛБНУ РОБОТУ ПО НЕДОПУЩЕННЮ БІДЬ-ЯКОЇ МОЖЛИ- ВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ. ПРОВОДИТИ АНОНІМНЕ ОПИТУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЛІСГОСПУ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ МОЖЛИВИХ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В КОЛЕКТИВІ

 

 

                   4. ПЕРЕВІРКА ФАКТУ ПОДАННЯ СУБ'ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ТА       ПОВІДОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВИПАДКИ НЕПОДАННЯ АБО НЕСВОЄЧАСНОГО ПОДАННЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ

4,1

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАНЬ З ПРАЦІВНИКАМИ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”  З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТА ПОДАЧІ  Е-ДЕКЛАРАЦІЙ ЗА 2020 РІК

СІЧЕНЬ — 31.03.2021 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ У ПОДАЧІ Е-ДЕКЛАРАЦІЙ СУБ'ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ

 

4,2

ПІДГОТОВКА ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ,СПРЯМОВАНИХ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ Е-ДЕКЛАРУВАННЯ В ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

СІЧЕНЬ — 31.03.2021 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКО- НАННЯ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЮ КОРУП- ЦІЇ”

 

4,3

ПЕРЕВІРКА ФАКТУ ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОН- НИХ ДЕКЛАРАЦІЙ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ШЛЯХОМ ПОШУКУ ТА ПЕРЕГЛЯДУ ІНФОРМАЦІЇ В ПУБЛІЧНІЙ ЧАСТИНІ ЄДИНОГО ДЕРЖАВ- НОГО РЕЕСТРУ ДЕКЛАРАЦІЙ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЕЧАСНЕ ВИИЯВЛЕННЯ ОСІБ НЕПОДАВШИХ АБО НЕСВОЄЧАСНО ПОДАВШИХ Е-ДЕКЛА- РАЦІЮ, РЕАГУВАННЯ НА  ЦІ ФАКТИ

 

4,4

ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ СВОЕЧАСНОСТІ ПОДАННЯ Е-ДЕКЛАРАЦІЙ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ В НАЗК ФАКТИ НЕПОДАННЯ АБО НЕСВОЕЧАСНОГО ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

РЕАГУВАННЯ НА ФАКТИ ПОРУШЕНЬ

 

4,5

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІХ, ЗАХИСТУ І НАЛЕЖНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНО- ГО ЗАКОНОДАВСТВА, ВЧИНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ЧИ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ'ЯЗАНОГО З КОРУПЦІЄЮ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ РЕАГУВАННЯ НА ФАКТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

 

                   5. ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНРГО     ЗАКОНОДАВСТВА

5,1

З МЕТОЮ НАДАННЯ ДОСТОВІРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ДЕКЛАРАЦІЯХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”, ЯКІ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇХ ДОВІДКАМИ З ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

ДО КІНЦЯ ЛЮТОГО 2021 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

5,2

ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ НА 2021-2022 РОКИ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЕЧАСНЕ РЕАГУВАННЯ  НА ФАКТИ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”

 

5,3

ІНФОРМУВАННЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОУЛМГ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПІДГОТОВКА ЗВІТІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЮ ТА ВИЯВЛЕННЮ КОРУПЦІЇ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ  ВИМОГ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”

 

                   6. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ГРОМАДСКІСТЮ З ПИТАНЬ    ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

6,1

ВИВЧАТИ ПОЗИТИВНИЙ ДОСВІД ІНШИХ ЛІСОМИСЛИВСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВЖИТИ ЗАХОДІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЦЬОГО ДОСВІДУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВ-СЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

6,2

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ НА СТАДІЯХ ПРИЗУПИНЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З БОКУ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА ДО ПРИЙНЯТТЯ ВІДПОВІДНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РІШЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО РЕАГУВАННЯ НА ПОРУШЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

6,3

У 3-ДЕННИЙ ТЕРМІН ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ КОПІЇ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО ПРИТЯГНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА ДО АДМІНІСТРАТИВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СКОЄННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ВИРІШИТИ З КЕРІВНИЦТВОМ ПІДПРИЄМСТВА ПИТАННЯ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ТАКИХ ОСІБ ІЗ ЗАЙМАНИХ ПОСАД

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЕЧАСНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОВІДОМЛЕННЯ

 

6,4

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  “ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ” ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВ-СЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНАМИ МОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ ПРАЦІВНИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ АНОНІМНО 

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

СВОЄЧАСНЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ  З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

                   7. ПЛАНУВАННЯ ТА  УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЮ     КОРУПЦІЇ

7,1

ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ТА ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПО ЗАПОБІГАННЮ ТА ВИЯВЛЕННЮ КОРУПЦІЇ

ГРУДЕНЬ 2022 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

НАДАННЯ ОБ'ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ  ПРАЦІВНИКАМ В ДІЯХ ЯКИХ ВБАЧАЮТЬСЯ КОРУПЦІЙНІ ОЗНАКИ

 

7,2

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМАТИЧНЕ ІНФОРМУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО” ПРО ВЖИТІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУ-ПЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

7,3

УЗАГАЛЬНЮВАТИ  РЕЗУЛЬТАТИ ВЖИТИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”. РЕЗУЛЬТАТИ ДОПОВІДА-ТИ НА РОЗГЛЯД КЕРІВНИЦТВА ЛІСГОСПУ

ПОСТІЙНО, ПРОТЯГОМ РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБГО-ВОРЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ, ПОШУК ШЛЯХІВ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ

 

7,4

У ВИПАДКУ ПОТРЕБИ, З УРАХУВАННЯМ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО АНТИКОРУПЦІЙ-НОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ДОРУЧЕНЬ,  РОЗПОРЯДЖЕНЬ ПЛАНІВ РОБОТИ ДП “СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ  ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”, ВНОСИТИ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ НА 2021 РІК ВІДПОВІДНІ КОРЕГІВАННЯ І ДОПОВНЕННЯ

В РАЗІ ПОТРЕБИ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

7,5

РОЗРОБЛЕННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ПЛАНУ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ НА 2022 РІК

ГРУДЕНЬ 2021 РОКУ

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ НАПРЯМ-КІВ РОБОТИ З УРАХУ-ВАННЯМ ПОТОЧНОЇ СИТУАЦІЇ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯАЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

 

                   УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПИТАНЬ                                                                     КРИЖАНІВСЬКИЙ П.С.

                   ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇАнтикорупційна програма 2021рік


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”


НАКАЗ


27.12. 2020р. м.Старокостянтинів № 163
Про затвердження

Антикорупційної програми

Державного підприємства “Старокостянтинівське лісове господарство”

 

З метою забезпечення виконання Закону України «Про запобігання корупції» та рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 р. №75 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», забезпечення ефективної роботи підприємства, підвищення відповідальності працівників за результати роботи,


НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Антикорупційну програму Державного підприємства “Старокостянтинівське лісове господарство”, що додається.

2. Головним спеціалістам, керівникам структурних підрозділів забезпечити ознайомлення працівників підприємства з Антикорупційною програмою Державного підприємства “ Старокостянтинівське лісове господарство”.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Ю.Д. Грачук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДП «Старокостянтинівський лісгосп»

від 27 грудня 2019 року № 163

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного підприємства «Старокостянтинівське лісове господарство»

Преамбула

Цією Антикорупційною програмою Державне підприємство «Старокостянтинівське лісове господарство» (далі - Юридична особа) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом "нульової толерантності" до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям.

I. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Юридичної особи.

2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (далі - Закон) та Типовою антикорупційною програмою, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції.

3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.

4. Антикорупційну програму затверджено наказом керівника Юридичної особи після її обговорення з працівниками і посадовими особами Юридичної особи.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників, посадових осіб Юридичної особи, а також для її ділових партнерів, яка розміщена в електронній формі на веб –сайті Юридичної особи- skdlg@ukr.net !!

II. Сфера застосування та коло осіб , відповідальних за реалізацію Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання усіма працівниками Юридичної особи, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника, а також для усіх суб'єктів господарської діяльності ( підрозділів), над якими вона здійснює контроль.

2. Антикорупційна програма також застосовується Юридичною особою у її правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

1) засновники Юридичної особи (далі - (учасники));

2) керівник Юридичної особи (далі - керівник);

3) посадова особа Юридичної особи, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;

4) посадові особи Юридичної особи всіх рівнів та інші працівники Юридичної особи (далі - працівники).

III. Антикорупційні заходи у діяльності Юридичної особи

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Юридичної особи

1. Юридична особа забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

2. Антикорупційні заходи включають:

1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

2) антикорупційні стандарти і процедури у діяльності Юридичної особи.

3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Юридичної особи є :

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;

2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;

3) положення щодо обов'язкового дотримання Антикорупційної програми;

4) критерії обрання ділових партнерів Юридичної особи;

5) обмеження щодо підтримки Юридичною особою політичних партій, здійснення благодійної діяльності;

6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;

7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;

8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників;

10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;

11) обмеження щодо подарунків;

12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи

1. Юридична особа не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.

3. Оцінка корупційних ризиків в Юридичній особі проводиться Уповноваженим.

Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого до роботи можуть залучатися інші працівники Юридичної особи, а також незалежні експерти чи спеціалісти.

4. Корупційні ризики у діяльності Юридичної особи поділяються на внутрішні та зовнішні.

Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно-управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності Юридичної особи.

Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, у тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Юридична особа перебуває у ділових правовідносинах.

5. За результатами ідентифікації корупційних ризиків комісією відповідно до порядку її діяльності здійснюються їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами.

6. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи Уповноважений готує письмовий звіт.

Звіт складається за формою і структурою, визначеним Уповноваженим.

Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику, засновникам (учасникам) Юридичної особи і повинен містити:

1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

2) оцінку виявлених корупційних ризиків;

3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.

Текст звіту надається для ознайомлення працівникам Юридичної особи, а також може бути оприлюднений на веб-сайті Юридичної особи .

8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

9. Юридична особа не рідше ніж один раз на три роки повинна проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги, або незалежні експерти.

10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник, засновники (учасники) вживають необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Юридичної особи, у тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Опис антикорупційних стандартів і процедур у діяльності Юридичної особи

1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Юридичної особи, проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документів.

2. Положення щодо обов'язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього трудового розпорядку Юридичної особи, положень про структурні підрозділи, всіх трудових договорів, а також можуть включатися до договорів, які укладаються Юридичною особою.

Примірні форми антикорупційних застережень розробляються Уповноваженим з урахуванням сфер діяльності Юридичної особи.

3. Ділові партнери Юридичної особи обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності

4. Критерії і процедури відбору ділових партнерів для різних сфер діяльності Юридичної особи розробляє Уповноважений та затверджує керівник.

5. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Юридичної особи з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє, чи має діловий партнер репутацію суб'єкта, діяльність якого пов'язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде діловий партнер використовуватися як посередник для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.

Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми, а також стандартів для різних сфер діяльності Юридичної особи, що розробляються та затверджуються Уповноваженим. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.

За результатами антикорупційної перевірки ділового партнера Юридичної особи Уповноважений складає письмову рекомендацію керівнику.

У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.

6. Юридична особа (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) може здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.

Уповноважений ухвалює висновок протягом 10 - ти днів після отримання всіх документів, пов'язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.

Благодійна діяльність Юридичної особи за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності заборон, встановлених законодавством) лише через благодійні організації відповідно до законодавства.

7. Здійснення благодійної діяльності Юридичної особи не допускається, якщо:

1) її здійснення є умовою укладення будь-якого договору, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;

2) діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.

Уповноважений веде реєстр здійснених Юридичною особою внесків благодійної діяльності. Дані в такому реєстрі підлягають зберіганню не менше ніж 5 років.

8. Для повідомлення працівниками Юридичної особи про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Юридичної особи та на офіційному веб-сайті Юридичної особи ( ). Така інформація повинна містити:

номер телефону для здійснення повідомлень (038-54)-3-23-73;

адресу електронної пошти для здійснення повідомлень - skdlg@ukr.net

години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення: з 08 годин до 12 годин щодня (крім вихідних та святкових).

Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.

Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

IV. Норми професійної етики працівників Юридичної особи

1. Працівники Юридичної особи під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники Юридичної особи толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники Юридичної особи діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники Юридичної особи сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Юридичної особи.

5. Працівники Юридичної особи не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених законом.

6. Працівники Юридичної особи, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Юридичної особи, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники Юридичної особи самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Юридичної особи вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, або керівника Юридичної особи, або її засновників (учасників) та Уповноваженого.

V. Права і обов'язки засновників (учасників) та працівників (крім Уповноваженого) Юридичної особи

1. Засновники (учасники), керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Юридичної особи, мають право:

1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;

2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень.

2. Засновники (учасники), керівник, працівники Юридичної особи зобов'язані :

1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;

2) виконувати свої безпосередні обов'язки з врахуванням інтересів Юридичної особи;

3) невідкладно інформувати Уповноваженого, керівника або засновників (учасників) Юридичної особи про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками Юридичної особи або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Юридична особа перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;

4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Юридичної особи;

6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов'язаних з діяльністю Юридичної особи.

3. Працівникам та керівнику Юридичної особи забороняється :

1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2) використовувати будь-яке майно Юридичної особи чи її кошти в приватних інтересах;

3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Юридичної особи, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Юридичної особи з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Юридичною особою;

6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника Юридичної особи до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.

4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Юридичною особою особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом .

5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Юридичної особи (безпосередньо або через інших осіб) у зв'язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов'язаними з цим можливостями не допускаються .

Працівники, керівник можуть приймати подарунки , які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу, якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року .

Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

даруються близькими особами;

одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Юридичної особи зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Юридичної особи;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Юридичної особи.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником Юридичної особи.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Юридичної особи або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов'язків керівника Юридичної особи у разі його відсутності.

6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Юридичної особи, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Юридичної особи.

Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.

Загальну політику Юридичної особи щодо пропозицій подарунків від імені Юридичної особи в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник із врахуванням вимог законодавства.

7. Про кожен факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, керівник Юридичної особи протягом одного робочого дня письмово повідомляють Уповноваженого за встановленою ним формою.

VI. Права і обов'язки Уповноваженого

1. Уповноважений Юридичної особи призначається керівником відповідно до законодавства про працю та установчих документів Юридичної особи.

2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні обов'язки.

3. Не може бути призначена Уповноваженим особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.

4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Юридичної особи.

У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов'язаний повідомити про це керівника Юридичної особи з одночасним поданням заяви про звільнення від виконання обов»язків за власною ініціативою.

5. Уповноважений може бути звільнений від виконання обов»язків з ініціативи керівника Юридичної особи.

6. Про звільнення особи від виконання обов»язків Уповноваженого керівник Юридичної особи видає наказ та невідкладно призначає нову кандидатури на вказану посаду.

7. Головними завданнями Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції в Юридичній особі.

8. Уповноважений реалізує свої права і обов'язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Юридичної особи .

9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій в Юридичній особі є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, засновників (учасників), керівника, ділових партнерів Юридичної особи, а також інших осіб забороняється.

10. Засновники (учасники), керівник Юридичної особи зобов'язані:

1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;

2)сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;

3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;

4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.

11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов'язаний:

1) виконувати свої функції об'єктивно і неупереджено;

2) організовувати підготовку внутрішніх документів Юридичної особи з врахуванням реалізації Антикорупційної програми;

3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні документи Юридичної особи з питань, передбачених Антикорупційною програмою;

4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Юридичної особи Закону і Антикорупційної програми;

5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;

6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;

7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

8) проводити періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

9) організовувати і проводити антикорупційну перевірку ділових партнерів Юридичної особи;

10) забезпечувати конфіденційність інформації та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією;

11) надавати засновникам (учасникам), керівнику, працівникам Юридичної особи роз'яснення та консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми;

12) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Юридичною особою заходи із запобігання корупції;

13) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та/або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;

14) брати участь у процедурах добору персоналу Юридичної особи;

15) здійснювати інші обов'язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором.

12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має право :

1) отримувати від працівників, керівника Юридичної особи письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (у тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);

2) отримувати від підрозділів Юридичної особи інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішню службову кореспонденцію) стосовно діяльності Юридичної особи

3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;

4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Юридичної особи, проведення в них контрольних заходів;

5) отримувати доступ до наявних в Юридичній особі електронних засобів зберігання і обробки даних та у разі необхідності вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;

6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Юридичної особи;

7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов'язаних з діяльністю Юридичної особи;

8) ініціювати питання про притягнення працівників, керівника до відповідальності, у тому числі звільнення із займаних посад відповідно до законодавства;

9) звертатися до засновників (учасників), керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов'язків згідно з положеннями Антикорупційної програми;

10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою, трудовим договором та посадовою інструкцією.

VII. Порядок звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) Юридичної особи

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в строки та у порядку, визначені засновниками (учасниками) або керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;

2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;

3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;

5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необґрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

6) наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із засновниками (учасниками) або керівником Юридичної особи.

4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми, розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Юридичної особи.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Юридичної особи Антикорупційної програми.

2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюються Уповноваженим у таких формах :

1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Юридичної особи щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника Юридичної особи про результати реалізації відповідних заходів.

Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж раз на шість місяців і передає керівнику та засновникам (учасникам). Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Юридичної особи гарантується конфіденційність їх повідомлень засновникам (учасникам), керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Юридичної особи та повідомлень про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Юридичної особи до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Юридичної особи.

Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв'язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників Юридичної особи про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Юридичної особи або ділових партнерів Юридичної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений засновниками (учасниками) або керівником.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Юридичній особі.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Юридичної особи, Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються засновниками (учасниками) або керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників Юридичної особи

1. Працівники Юридичної особи зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Юридичної особи він письмово повідомляє про це Уповноваженого та засновників (учасників).

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника.

2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.

Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов'язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).

3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:

1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;

2) встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;

3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;

4) перегляду обсягу функціональних обов'язків працівника;

5) переведення працівника на іншу посаду;

6) звільнення працівника.

Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Юридичної особи встановлюються Уповноваженим.

4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника Юридичної особи приймається засновниками (учасниками).

5. Працівники Юридичної особи можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XII. Порядок надання працівникам роз'яснень та консультацій Уповноваженим

1. При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми засновники (учасники), керівник, працівники Юридичної особи можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз'яснення.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім'я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.

3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше ніж протягом 10-ти робочих днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою) з дня отримання запиту.

Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на 5 -ть робочих днів (визначається (встановлюється) Юридичною особою), про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз'ясненням.

4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції в Юридичній особі

1. Підвищення кваліфікації працівників Юридичної особи у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Юридичної особи тематичного плану-графіка на кожне півріччя, який готується Уповноваженим.

Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників Юридичної особи, так і окремі заходи для керівника та/або засновників (учасників) Юридичної особи.

Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника, засновників (учасників), керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

4) результатів внутрішніх розслідувань;

5) звіту Уповноваженого перед засновниками (учасниками).

3. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми, здійснюються такі заходи:

1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.

2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Юридичної особи відповідно до норм законодавства про працю.XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Юридичної особи або ознак вчинення працівником Юридичної особи корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це засновників (учасників), які вживають заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник повідомляє про це засновників (учасників) Юридичної особи і вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу.

2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу, засновники (учасники), керівник зобов'язані вжити таких заходів:

1) протягом 5-ти днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;

2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4) у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.

До складу комісії обов'язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 15-ти днів. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років. XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Керівник Юридичної особи забезпечує організацію механізмів зворотного зв'язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.

2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Юридичної особи;

2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов'язків;

4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, засновниками (учасниками) Юридичної особи, а також з діловими партнерами Юридичної особи щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також засновники (учасники), керівник, працівники Юридичної особи.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення .

5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом та засновниками (учасниками).

У випадках, коли засновники (учасники) або Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій засновниками (учасниками) та працівниками (трудовим колективом) Юридичної особи керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід'ємною частиною

Уповноважений з антикорупційної діяльності

П.С.КрижанівськийП О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ”

П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я

 

ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ВСТАНОВЛЕНІ

 ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ”

 

                ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ” ВСТАНОВЛЕНО СПЕЦІАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОСІБ, ЯКІ ПОВ'ЯЗАНІ ІЗ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ ТА ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ), А САМЕ:

 

                СТАТТЯ   22.  “ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧИ СВОГО СТАНОВИЩА” - ЗАБОРОНЯЄ ВИКОРИСТОВУВАТИ СВОЇ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ АБО СВОЄ СТАНОВИЩЕ ТА ПОВ'ЯЗАНІ З ЦИМ МОЖЛИВОСТІ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ДЛЯ СЕБЕ ЧИ ІНШИХ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВИКОРИСТОВУВАТИ БУДЬ-ЯКЕ ДЕРЖАВНЕ ЧИ КОМУНАЛЬНЕ МАЙНО АБО КОШТИ В ПРИВАТНИХ ІНТЕРЕСАХ.

 

                СТАТТЯ  23.  “ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ” - ЗАБОРОНЯЄ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ ВИМАГАТИ, ПРОСИТИ, ОДЕРЖУВАТИ ПОДАРУНКИ ДЛЯ СЕБЕ ЧИ БЛИЗЬКИХ ЇМ ОСІБ ВІД ЮРИДИЧНИХ АБО ФІЗИЧНИХ ОСІБ;

1.       У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯМ ТАКИМИ ОСОБАМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ;

2.       ЯКЩО ОСОБА, ЯКА ДАРУЄ, ПЕРЕБУВАЄ В ПІДПОРЯДКУВАННІ ТАКОЇ ОСОБИ.

 

                СТАТТЯ  24.  “ЗАПОБІГАННЯ ОДЕРЖАННЮ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АБО ПОДАРУНКА ТА ПОВОДЖЕННЯ З НИМ” - В РАЗІ НАДХОДЖЕНЯ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ АБО ПОДАРУНКА, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ, ЗОБОВ'ЯЗАНІ НЕВІДКЛАДНО ВЖИТИ ТАКИХ ЗАХОДІВ;

1.       ВІДМОВИТИСЯ ВІД ПРОПОЗИЦІЇ

2.       ЗА МОЖЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКУВАТИ ОСОБУ, ЯКА ЗРОБИЛА ПРОПОЗИЦІЮ

3.       ЗАЛУЧИТИ СВІДКІВ, ЯКЩО ЦЕ МОЖЛИВО, В ТОМУ ЧИСЛІ З ЧИСЛА СПІВРОБІТНИКІВ

4.       ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ПРО ПРОПОЗИЦІЮ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КЕРІВНИКА АБО КЕРІВНИКА ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ, ПДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ'ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

                СТАТТЯ  25.  “ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ” ЗАБОРОНЯЄ:

1.       ЗАЙМАТИСЯ ІНШОЮ ОПЛАЧУВАНОЮ (КРІМ ВИКЛАДАЦЬКОЇ, НАУКОВОЇ, ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МЕДИЧНОЇ ПРАКТИКИ, ІНСТРУКТОРСЬКОЇ ТА СУДІВСЬКОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПОРТУ) АБО ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО КОНСТИТУЦІЄЮ АБО ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ

2.       ВХОДИТИ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ, ІНШИХ ВИКОНАВЧИХ ЧИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ, НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПІДПРИЄМСТВ ЧИ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЩО МАЄ НА МЕТІ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ (КРІМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ОСОБИ ЗДІЙСНЮЮТЬ ФУНКЦІЇ З УПРАВЛІННЯ АКЦІЯМИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДЕРЖАВІ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ, ТА ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ІНТЕРЕСИ ДЕРЖАВИ ЧИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В РАДІ, РЕВІЗІЙНІЙ КОМІСІЇ ГОСПОДАРСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО КОНСТИТУЦІЄЮ АБО ЗАКОНАМИ УКРАЇНИ.

 

                СТАТТЯ  27.  “ОБМЕЖЕННЯ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ БЛИЗЬКИХ ОСІБ” - ЗАБОРОНЯЄ ПОСАДОВИМ ОСОБАМ  МАТИ У ПРЯМОМУ ПІДПОРЯДКУВАННІ БЛИЗЬКИХ ЇМ ОСІБ АБО БУТИ ПРЯМО ПІДПОРЯДКОВАНИМИ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ БЛИЗЬКИМ ЇМ ЛЮДЯМ.

 

                СТАТТЯ  28.  “ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ” - ЗОБОВ'ЯЗУЄ;

1.       ВЖИВАТИ ЗАХОДИ ЩОДО НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ РЕАЛЬНОГО, ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ;

2.       ПОВІДОМЛЯТИ НЕ ПІЗНІШЕ НАСТУПНОГО РОБОЧОГО ДНЯ З МОМЕНТУ, КОЛИ ОСОБА ДІЗНАЛАСЯ ЧИ ПОВИННА БУЛА ДІЗНАТИСЯ ПРО НАЯВНІСТЬ У НЕЇ РЕАЛЬНОГО ЧИ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО КЕРІВНИКА;

3.       НЕ ВЧИНЯТИ ДІЙ ТА НЕ ПРИЙМАТИ РІШЕНЬ В УМОВАХ РЕАЛЬНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ;

4.       ВЖИТИ ЗАХОДІВ ЩОДО ВРЕГУЛЮВАНЯ РЕАЛЬНОГО ЧИ ПОТЕНЦІЙНОГО КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ;

 

                СТАТТЯ   40,   “ПОЛІТИЧНА НЕЙТРАЛЬНІСТЬ” - ЗОБОВ'ЯЗУЄ ПРИ ВИКОНАННІ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ДОТРИМУВАТИСЯ ПОЛІТИЧНОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ, УНИКАТИ ДЕМОНСТРАЦІЇ У БУДЬ-ЯКОМУ ВИГЛЯДІ ВЛАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ ПЕРЕКОНАНЬ АБО ПОГЛЯДІВ, НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ СЛУЖБОВІ ПОВНОВАЖЕННЯ В ІНТЕРЕСАХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ЧИ ОКРЕМИХ ПОЛІТИКІВ.

 

                СТАТТЯ  45.  “ПОДАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ” - ЗОБОВ'ЯЗУЄ ЩОРІЧНО ДО 1 КВІТНЯ ПОДАВАТИ ШЛЯХОМ ЗАПОВНЕННЯ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНСТВА ДЕКЛАРАЦІЮ ОСОБИ, УПОВНОВАЖЕНОЇ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗА МИНУЛИЙ РІК ЗА ФОРМОЮ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНСТВОМ.

                ОСОБИ, ЯКІ ПРИПИНЯЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПОДАЮТЬ ДЕКЛАРАЦІЮ ЗА ПЕРІОД, НЕ ОХОПЛЕНИЙ РАНІШЕ ПОДАНИМИ ДЕКЛАРАЦІЯМИ.

                ОСОБИ, ЯКІ ПРИПИНИЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНУ З ВИКОНАННЯМ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЗОБОВ'ЯЗАНІ НАСТУПНОГО РОКУ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАВАТИ ДЕКЛАРАЦІЮ ЗА МИНУЛИЙ РІК.

 

                СТАТТЯ  52.  “ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ” - ЗОБОВ'ЯЗУЄ;

1.       У РАЗІ ВІДКРИТТЯ СУБ'ЄКТОМ ДЕКЛАРУВАННЯ АБО ЧЛЕНОМ ЙОГО СІМ'Ї ВАЛЮТНОГО РАХУНКУ В УСТАНОВІ БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА У ДЕСЯТИДЕННИЙ ТЕРМІН ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО У ВСТАНОВЛЕНОМУ НИМ ПОРЯДКУ, ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ НОМЕРА РАХУНКУ І МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ БАНКА-НЕРЕЗИДЕНТА.

2.       У РАЗІ СУТТЄВОЇ ЗМІНИ У МАЙНОВОМУ СТАНІ СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ, А САМЕ ОТРИМАННЯ НИМ ДОХОДУ, ВИДАТКІВ, ПРИДБАННЯ МАЙНА НА СУМУ, ЯКА ПЕРЕВИЩУЄ 50 МІНІМАЛЬНИХ ЗАРПЛАТ, ВСТАНОВЛЕНИХ НА 1 СІЧНЯ ВІДПОВІДНОГО РОКУ, У ДЕСЯТИДЕННИЙ ТЕРМІН З МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ ДОХОДУ, ВИДАТКІВ АБО ПРИДБАННЯ МАЙНА ПИСЬМОВО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО.

 

ОТРИМАТИ УНІКАЛЬНИЙ НОМЕР ЗАПИСУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ                              ДЕМОГРАФІЧНОМУ РЕЄСТРІ (УНЗР ), ЯКИЙ СТВОРЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС     ОФОРМЛЕННЯ БІОМЕТРИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ ID КАРТОЧКА І ЗАКОРДОННИЙ БІОМЕТРИЧНИЙ ПАСПОРТ.

 

 

                ПРО ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ”

 

                                                                               П О П Е Р  Е Д ЖЕ Н И Й:

 

 

 

                             лютого  2021 РОКУ       __________________